Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van ZenMomentjes
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van ZenMomentjes bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Betreding pand van ZenMomentjes
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende bepalingen
Artikel 19 - Aanvullende voorwaarden aromatherapie en Bach Bloesemtherapie


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door ZenMomentjes worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en ZenMomentjes;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ZenMomentjes in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. In dit geval ZenMomentjes;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ZenMomentjes en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ZenMomentjes gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.Artikel 2 - Identiteit van ZenMomentjes
ZenMomentjes
Fregat 74, 1991MD Velserbroek
Telefoonnummer: 06-20157427 (Whatsapp)
E-mailadres: info@zenmomentjes.nl
KvK-nummer: 62256459
Btw-identificatienummer: NL002077133B07

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ZenMomentjes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ZenMomentjes en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ZenMomentjes voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij ZenMomentjes zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ZenMomentjes gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ZenMomentjes niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ZenMomentjes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ZenMomentjes is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ZenMomentjes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ZenMomentjes daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. ZenMomentjes kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ZenMomentjes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Mondelinge toezeggingen verbinden ZenMomentjes slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6. ZenMomentjes behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
7. ZenMomentjes zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van ZenMomentjes waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ZenMomentjes mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. ZenMomentjes mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ZenMomentjes mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien ZenMomentjes de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien ZenMomentjes de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als ZenMomentjes hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ZenMomentjes.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ZenMomentjes. Dit hoeft niet als ZenMomentjes heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ZenMomentjes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als ZenMomentjes aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument ZenMomentjes een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door ZenMomentjes is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, indien:
a. ZenMomentjes de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. ZenMomentjes heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
10. Indien de consument kiest voor ophalen bij een servicepunt dient de consument de bestelling wel
op te halen. Als de consument het pakket niet ophaalt ontvangt deze (nadat de bestelling retour is ontvangen bij ZenMomentjes) de kosten van de bestelling retour, maar is ZenMomentjes wel genoodzaakt de verzendkosten in rekening te brengen. Zogauw ZenMomentjes de artikelen retour ontvangt, zal deze zsm overgaan tot terugbetaling via Klarna.
11. Indien de consument voor bezorging aan huis heeft gekozen en de verzender het pakket niet kan
bezorgen bij de consument en deze tevens niet opgehaald wordt bij het servicepunt door de consument gelden dezelfde voorwaarden als hierboven bij art. 8 punt 10.

Artikel 9 - Verplichtingen van ZenMomentjes bij herroeping
1. Als ZenMomentjes de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. ZenMomentjes vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ZenMomentjes in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij ZenMomentjes aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. ZenMomentjes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ZenMomentjes de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
ZenMomentjes kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als ZenMomentjes dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ZenMomentjes geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra ZenMomentjes de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
7. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan ZenMomentjes producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ZenMomentjes geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ZenMomentjes dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7. Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. ZenMomentjes staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ZenMomentjes er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door ZenMomentjes, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ZenMomentjes kan doen gelden indien ZenMomentjes is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ZenMomentjes, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4. De garantietermijn van ZenMomentjes komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ZenMomentjes is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de cliënt, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. ZenMomentjes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ZenMomentjes kenbaar heeft gemaakt.
3. Levering vindt plaats zolang de voorraad bij ZenMomentjes of zijn leverancier strekt.
4. Alle op de webshop genoemde levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde levertermijnen kunnen derhalve geen rechten worden verleend.
5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ZenMomentjes geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6. Na ontbinding conform het vorige lid zal ZenMomentjes het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ZenMomentjes tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ZenMomentjes bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ZenMomentjes zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
9. ZenMomentjes is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ZenMomentjes alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11. ZenMomentjes behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
12. In geen geval is ZenMomentjes gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
13. Indien ZenMomentjes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
14. Leveringsgebied: Het leveringsgebied van ZenMomentjes omvat heel Nederland en België.

Artikel 14 - Betaling
1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan ZenMomentjes en Klarna te melden.
2. Klarna regelt de betalingen voor ZenMomentjes. Voor de betalingen gelden de voorwaarden van
Klarna.
3. Verzending geschied na goedkeuring van Klarna.
4. Betaling kan ook contant geschieden indien de consument de producten komt ophalen. Er is geen
pinmogelijkheid op de afhaallocatie. ZenMomentjes neemt geen biljetten van € 100,= of meer aan.

Artikel 15 – Betreding pand van ZenMomentjes
1. De consument is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen. De consument dient zich correct te gedragen en zich, te houden aan aanwijzingen van ZenMomentjes.
2. Consumenten die zaken, zowel roerend als onroerend, van ZenMomentjes hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan ZenMomentjes te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.
3. Het betreden van het pand van ZenMomentjes geschiedt geheel voor risico van de consument. ZenMomentjes sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.
4. ZenMomentjes is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan als gevolg van het verblijf in het pand.
5. ZenMomentjes is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
6. ZenMomentjes is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na het bezoek.
7. ZenMomentjes is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 16 - Klachtenregeling
1. ZenMomentjes beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd (maar uiterlijk binnen 14 dagen) nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ZenMomentjes.
3. Bij ZenMomentjes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ZenMomentjes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient ZenMomentjes in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen ZenMomentjes en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende bepalingen
1. Aan de inhoud van een folder, nieuwsbrief, brochure, webshop of artikelen op social media kunnen door de consument geen rechten worden ontleend.
2. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist ZenMomentjes.

Artikel 19 - Aanvullende voorwaarden aromatherapie en Bach Bloesemtherapie
1. Ik ben geen arts en stel geen medische diagnoses. Ik adviseer dan ook altijd om tijdig een arts te consulteren bij medische klachten. Ben je onder medisch toezicht, informeer dan altijd je arts indien je aromatherapie gaat gebruiken.
2. Deze website is informatief bedoeld. Ik neem geen verantwoordelijkheid voor het gebruik en omgaan met deze info door anderen. Ik schrijf vanuit de persoonlijke ervaring van anderen en mijzelf, etherische oliën kunnen aanvullend/ondersteunend/therapeutisch werken, raadpleeg bij serieuze medische klachten altijd een arts!
3. Met het aanvragen van advies over essentiële oliën verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat het gebruik geheel voor eigen risico is. ZenMomentjes is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.
4. Met uw verzoek om advies verklaart u ook dat u kennis hebt genomen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, zoals deze op de site vermeld staan. Ook heeft u de veiligheidsregels & richtlijnen, zoals vermeld op de site, gelezen.
5. Bij advies aanvragen van een minderjarig persoon is schriftelijke toestemming nodig van een wettelijke vertegenwoordiger.
6. De cliënt zal ZenMomentjes voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere medische hulpverlener of gebruikt u nog medicijnen, heeft u een pacemaker of hartklachten geef dit dan aan mij door als u advies vraagt.
7. ZenMomentjes is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cliënt. Het niet vooraf melden door cliënt van lichamelijke klachten of ziektes is geheel voor eigen risico van cliënt. ZenMomentjes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. Het effect na een behandeling hangt af van de klacht en de tijdsduur van de klacht. Je lichaam moet de tijd krijgen om zich te herstellen. ZenMomentjes geeft geen garantie op genezing.
9. De behandelingen zijn nooit in plaats van medische behandelingen of advies, maar kunnen deze wel aanvullen. ZenMomentjes adviseert ten alle tijden de medische behandelingen en advies te blijven volgen.
10. Bij acute medische klachten of psychische problemen adviseer ik u om direct contact op te nemen met uw (huis)arts.
11. Bij het verergeren van klachten of symptomen adviseer ik u ook om eerst contact op te nemen met uw (huis)arts en daarnaast met ZenMomentjes voor advies ivm de behandelingen.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: ZenMomentjes
Fregat 74, 1991MD Velserbroek
info@zenmomentjes.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende
- de verkoop van de volgende producten: ……………………………………………………..………....,
……………………………………………………………………………………………………..…..………,
- de levering van de volgende digitale inhoud: ……………………………………………..…….………,
……………………………………………………………………………………………………….…….…..,
- de verrichting van de volgende dienst: ………………………………………………….………………,
…………………………………………………………………………………………………………………,
herroep

Besteld op*/ontvangen op*:

Naam:

Adres:

Handtekening consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

……………………………………………………………………* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.(Download de Algemene Voorwaarden & Medische Disclaimer als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Lees hier de laatste nieuwsbrief.

Geen verzendkosten in Nederland en Belgie bij bestellingen boven de €75,=!   *Klik hier voor de voorwaarden.

© 2017 - 2022 ZenMomentjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel